Voorwaarden voor Huurders

Onder kandidaat-huurder wordt verstaan iedere persoon die reageert op woonruimte waarvoor Rental Rotterdam (statutaire naam: Excellent Housing BV, KvK-nummer 74309412, mede handelend onder de naam Rental Rotterdam) bemiddelt. Onder huurder wordt verstaan iedere persoon die de voorwaarden voor het huren van een specifieke woning mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd.

Onder woonruimte wordt verstaan elke woonruimte waarvoor Rental Rotterdam bemiddelt namens een eigenaar/verhuurder of aanbiedt voor verhuur namens collega-makelaars.

De aangeboden woonruimte wordt bemiddeld in opdracht van verhuurder.

Een bezichtiging van een woonruimte door de kandidaat-huurder is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Indien na bezichtiging een kandidaat-huurder te kennen geeft in aanmerking te willen komen voor het huren van de woonruimte, vraagt Rental Rotterdam diverse documenten bij kandidaat-huurder op om een huurdossier samen te stellen. Middels het huurdossier wordt kandidaat-huurder aan de eigenaar/verhuurder van de woonruimte voorgesteld. Kandidaat-huurder verplicht zich tot het huren van de woonruimte, tenzij de verhuurder besluit om de kandidaat-huurder geen huurovereenkomst aan te bieden ongeacht de reden. Rental Rotterdam aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor deze keuze van de eigenaar/verhuurder.

Indien kandidaat-huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de kandidaat-huurder zelf.

Alle door Rental Rotterdam gedane aanbiedingen van woonruimte zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Kandidaat-huurder kan hieraan geen rechten ontlenen.

Alle door Rental Rotterdam en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de woonruimte. Rental Rotterdam kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Rental Rotterdam verstrekte informatie.

Rental Rotterdam is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Huurder dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Huurder vrijwaart Rental Rotterdam voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar /verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook.

Rental Rotterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst welke het gevolg zijn van foutieve informatie welke door de verhuurder aan Rental Rotterdam is verstrekt.

Op alle geschillen tussen (kandidaat-) huurder en Rental Rotterdam is Nederlands recht van toepassing.